Zdjęcie

BIURO REGIONALNE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W BRUKSELI

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli rozpoczęło swoją działalność w 2002 roku. Ponad 10 lat reprezentowania Województwa na brukselskiej arenie, aktywnego uczestnictwa w procesie kształtowaniu się legislacji unijnej oraz promocji regionu zarówno w wymiarze gospodarczym jak i turystycznym zaowocowało ugruntowaniem silnej pozycji Śląskiego w Brukseli


I. Powołanie Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli rozpoczęło swoją działalność 1 lipca 2002 r. na mocy Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego, natomiast jego oficjalne otwarcie nastąpiło 16 września 2002r. Biuro jest jednym z szesnastu przedstawicielstw polskich województw oficjalnie zarejestrowanych w Brukseli. Swoje reprezentacje w Brukseli posiadają także różne polskie organizacje jak np. Konfederacja Polskich Pracodawców Prywatnych, Polskie Koleje Państwowe, Polskie Organizacje Pozarządowe, Kółka Rolnicze i Organizacje Wiejskie, WYG, PGNiG i inne. Przy utworzeniu Biura Województwo Śląskie współpracowało z dwoma partnerskimi regionami: Walią oraz Północną Nadrenią-Westfalią. Regiony te zorganizowały staże w swoich przedstawicielstwach w Brukseli dla reprezentantów Województwa Śląskiego.

II. Główne zadania Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli

Główne zadania Biura to występowanie w interesie województwa w Komisji Europejskiej, Parlamencie Europejskim oraz Komitecie Regionów, promocja województwa, gromadzenie i weryfikacja informacji ważnych z punktu widzenia interesów województwa, pośrednictwo w zdobywaniu partnerów dla współpracy międzyregionalnej, informowanie administracji regionalnej o zmianach proceduralnych i decyzjach zapadających w organach Unii Europejskiej, lobbying na rzecz składanych do Komisji Europejskiej projektów, organizacja staży w instytucjach europejskich oraz pośrednictwo w zdobywaniu partnerów w celu wspólnego pozyskiwania środków europejskich.

III. Opis dotychczasowych działań Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli

W ciągu swojej dotychczasowej działalności Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli stworzyło wizerunek Biura dobrze zorganizowanego, dobrze umiejscowionego w rzeczywistości regionalnej i unijnej, Biura przyszłościowego.
Biuro nawiązało szereg roboczych kontaktów z wieloma przedstawicielami instytucji Unii Europejskiej, takich jak: Parlament Europejski, Komisja Europejska, Komitet Regionów, z reprezentacjami wielu regionów Europy, zaprzyjaźnionymi z Województwem Śląskim i nie tylko, a także z polskimi i zagranicznymi placówkami dyplomatycznymi, szczególnie z Przedstawicielstwem RP przy Unii Europejskiej oraz z reprezentacjami pozostałych polskich województw i innych organizacji.
Dużym sukcesem zakończyło się zorganizowanie oficjalnej inauguracji działalności Biura w Brukseli i seminarium nt. funduszy strukturalnych w Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli.

Do chwili obecnej Biuro uczestniczyło w wielu spotkaniach, konferencjach i wykładach organizowanych w Brukseli przez różne podmioty, w trakcie których zdobywało informacje i promowało Województwo Śląskie. W siedzibie Biura gościli liczni przedstawiciele instytucji unijnych, prezydenci i delegacje innych regionów Europy, a także przedstawiciele wielu podmiotów z Województwa Śląskiego.

IV. Status prawny Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli jest jednostką budżetu województwa powołaną na mocy Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 maja 2002r. Biuro funkcjonuje na podstawie Statutu Biura oraz Regulaminu Organizacyjnego. Biuro podlega bezpośrednio Zarządowi Województwa Śląskiego, zwierzchnikiem służbowym dyrektora jest Marszałek.
W kwestiach proceduralno-organizacyjnych działania dot. Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli koordynuje Wydział Gospodarki, Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego.

V. Perspektywy rozwojowe Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli
Docelowy model Biura przyjęty przez władze samorządowe Województwa Śląskiego to model oparty na partnerstwie instytucji regionalnych, model często występujący w przypadku regionów brytyjskich, skandynawskich, niektórych hiszpańskich i francuskich. Zorganizowane w ten sposób Biuro cieszy się przychylnością instytucji Unii Europejskiej, co przejawia się między innymi tym, że ich przedstawiciele chętnie nawiązują współpracę z Biurem. Zarząd Województwa Śląskiego wystosował ofertę przyłączenia się do inicjatywy do podmiotów ważnych dla rozwoju regionu, takich jak: Fundusz Górnośląski, Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce, Związek Gmin Jurajskich, Regionalna Izba Gospodarcza, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, Izba Przemysłowo - Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego, Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A., Politechnika Śląska, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej oraz Wojewódzka Rada Spółdzielczości.


Biuro Regionalne Województwa Śląskiego powstało z inicjatywy władz samorządowych województwa. Powstało jeszcze w okresie przedakcesyjnym, co nie jest niczym nadzwyczajnym. Przy poprzednim rozszerzeniu, regiony państw członkowskich również uruchamiały swoje przedstawicielstwa zanim oficjalne stały się członkami Wspólnoty. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej potrzeba posiadania reprezentacji regionalnej w Brukseli nie uległa zmianie, gdyż charakter zadań obecnie wykonywanych przez Biuro zasadniczo się nie zmienił. Na pewno ich zakres się powiększył, gdyż województwo może korzystać z wielu programów unijnych. Województwo Śląskie będzie ma swoich przedstawicieli w Komitecie Regionów i Parlamencie Europejskim, a co za tym idzie ma większe możliwości dbania w swoje interesy.

Przyjęty model funkcjonowania Biura, do którego Województwo Śląskie dąży, umożliwi rozwój Biura, tak aby mogło ono jak najlepiej służyć swojemu regionowi, podmiotom współpracującym na zasadach partnerstwa w ramach Biura oraz mieszkańcom Województwa Śląskiego.Najważniejsze wydarzenia i inicjatywy Biura Regionalnego Województwa Śląskiego:

2013
2012
2011

Cykl czterech konferencji na wysokim szczeblu z udziałem polityków i ekspertów unijnych, krajowych i regionalnych oraz wydarzenie kulturalne współorganizowane przez polskie biura regionalne w czasie polskiej prezydencji w Radzie UE

Nota prasowa

11.10.2011 Wymiar Miejski Polityki Spójności

19.10.2011 TEN-T na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju regionów

09.11.2011 Lokalny i regionalny wymiar Partnerstwa Wschodniego

30.11.2011 Przyszłość Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego - innowacje i transfer wiedzy

14.12.2012 Tradycyjne polskie przyjęcie wigilijne


Pozostałe wydarzenia
20102009
2008

 
Październik 2017
Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
           
         
Prezydencja maltańska w Radzie Unii Europejskie
Dom Polski Południowej w Brukseli
RPK Politechnika Śląska
Silesia Fast Forward
streszczenie prawodawstwa UE
Śląskie Pozytywna Energia
Invest in Silesia
Cyfrowy System Informacji Turystycznej
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli
Rue du Luxembourg, 3, 3rd floor, 1000 Bruksela e-mail: brws.bruksela@silesia-region.pl